☑ குரல்-50 (V.N)

V.N வவுனிக்குளம்

☑ குரல்-49 (K.T)

K.T – மட்டக்களப்பு

☑ குரல்-48 (S.T)

S.T – மட்டக்களப்பு

☑ குரல்-47 (S.R)

S.R – மட்டக்களப்பு

☑ குரல்-46 (R.P)

R.P – மட்டக்களப்பு

☑ குரல்-45 (K.P)

K.P – மட்டக்களப்பு

☑ குரல்-44 (S.K)

S.K – மட்டக்களப்பு

☑ குரல்-43 (V.P)

V.P – மட்டக்களப்பு

☑ குரல்-42 (S.J)

S.J – மட்டக்களப்பு

☑ குரல்-41 (M.N)

M.N – மட்டக்களப்பு