☑ குரல்-39 (V.V)

V.V – மட்டக்களப்பு

☑ குரல்-38 (B.P)

voice38-s

B.P – முல்லைத்தீவு

Continue reading

☑ குரல்-37 (A.A)

voice-AA-37-1filtered

A.A – மன்னார்

Continue reading

☑ குரல்-36 (U.R.B)

DSC00866-filtered

U.R.B – கிளிநொச்சி

Continue reading

☑ குரல்-35 (S.T)

DSC00777-filtered

S.T – மல்லாவி

Continue reading

☑ குரல்-34 (V.N)

DSC00905-filtered

V.N – கிளிநொச்சி – ஸ்கந்தபுரம்

Continue reading

☑ குரல்-33 (S.S)

DSC00894-sinnarasa suthanrajah-filtered

S.S – கிளிநொச்சி

Continue reading

☑ குரல்-32 (S.V)

voice-SV-38-2-filtered
S.V – ஸ்கந்தபுரம்

Continue reading

☑ குரல்-31 (S.K)

voice-31-SK-1-filtered
S.K – கிளிநொச்சி

Continue reading

☑ குரல்-30 (L.C)

Lachumanan Santhrakanthan-filtered

L.C – கிளிநொச்சி

Continue reading