(வட்டவளை இலங்கையில் அதிகளவு மழைவீழ்ச்சி உள்ள இடம்.ஒலிபன்ற் எஸ்ரேற் கடல் மட்டத்திலிருந்து 2018 மீற் உயரமுள்ளது)

நன்றி :

* தனித்தவாழும் தாய்மார்களுக்கான அமைப்பின் சந்திரலேகா, கிங்ஸ்லி இருவருக்கும்.

* வட்டவளைக்கான இணைப்பாளர் ஆசிரியை விக்ரோறியா க்கும்.

* ஒலிபன்ற் எஸ்ரேற்றுக்கான இணைப்பாளர் ஆசிரியை பவித்ராவுக்கும்.

About aatharavuswiss

a very small humanitarian aid group, spending our own money.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s