“ஆதரவு அமைப்பு” (சுவிஸ்) உம், “தனித்துவாழும் தாய்மாருக்கான அமைப்பு” (மலையகம்) உம் மலையகத்தில் இணைந்து அவசரகால உணவுப் பொருட்களின் பொதி வழங்கலை மூன்றாவது கட்டமாக தொடங்கியுள்ளது. நேற்று ராகல இலும் இன்று மஸ்கெலியாவிலும் இப் பணி செய்துமுடிக்கப் பட்டிருக்கிறது. இம்முறை உணவுப் பொருள் பொதிகளுடன் விதைகளும் சேர்த்து வழங்கியிருக்கிறோம் (click page-2)

About aatharavuswiss

a very small humanitarian aid group, spending our own money.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s