வன்னியில் பாடசாலைக்கு செல்வதிலுள்ள தூரத்தை கருத்திற் கொண்டு ஆறு பாடசாலை பிள்ளைகளுக்கு துவிச்சக்கரவண்டிகள் கொடுக்கப்பட்டன.

About aatharavuswiss

a very small humanitarian aid group, spending our own money.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s