(குறிப்பு இவரால் எழுந்திருக்க முடியாது. எனவே சுயதொழில் செய்ய முடியாது. வாழ்வாதார நிதி மட்டுமே வழங்க முடிகிறது)

முதலாம் கட்ட ஆதரவு நிதி ரூபா 50’050.00.-

இரண்டாம் கட்ட ஆதரவு நிதி ரூபா 50’000.00.-

About aatharavuswiss

a very small humanitarian aid group, spending our own money.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s