இதுவரை சுமார் 28 இலட்சம் ரூபா வரை ஆதரவு நிதியாக எம்மால் வழங்க முடிந்திருக்கிறது. அதன் விபரங்கள் கீழே தரப்படுகிறது.

(அளிக்கப்பட்ட ஆதரவு நிதி விபரத்தை பார்வையிட “aid ” என்ற இணைப்பை கிளிக் பண்ணுங்கள்.)

      * * *

குரல்-1

ரூபா 28’950.-

aid-1

*

குரல்-2

ரூபா 150’000.-

aid-2

*

குரல்-3

ரூபா 50’000.-    aid-3(part-1)

ரூபா 100’000.-   aid-3(part2)

*

குரல்-4  

ரூபா 100’000.-

aid-4

*

குரல்-5  

ரூபா 100’000.-

aid-7

*

குரல்-6

ரூபா 90’000.-

aid-8

*

குரல்-7

ரூபா 200’000.-

aid-9

*

குரல்-8

ரூபா 100’000.-

aid-10

*

குரல்-9

ரூபா 150’000.-

aid-11

*

குரல்-10

ரூபா 100’000.-

aid-12

குரல்-11

ரூபா 100’000.-

aid-13

*

குரல்-12

ரூபா 65’000.-

aid-14

*

குரல்-13

ரூபா 100’000.-

aid-15

*

குரல்-14

ரூபா 80’115.-

aid-16

*

குரல்-15

ரூபா 85’000.-

aid-17

*

குரல்-16

ரூபா 100’000.-

aid-19

*

குரல்-17

ரூபா 150’000.-

aid-20

*

குரல்-18

ரூபா 100’000.-

aid-21

*

குரல்-19

ரூபா 30’000.-

aid-22

*

குரல்-20

ரூபா 80’000.-

aid-23

*

குரல்-21

ரூபா 80’000.-

aid-24

*

குரல்-22

ரூபா 100’000.-

aid-25

*

குரல்-23

ரூபா 100’000.-

aid-26

*

குரல்-24

ரூபா 60’000.-

aid-27

*

குரல்-25

ரூபா 150’000.-

aid-28

*

குரல்-26

ரூபா 150’000.-

aid-29

*

குரல் -27

ரூபா 150’000.-

aid-35

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s